Agbar s’adhereix al conveni del Ministeri d’Igualtat contra la violència de gènere

El grup Agbar ha signat un conveni amb el Ministeri d’Igualtat, mitjançant la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, per promoure accions de sensibilització en el marc de la iniciativa “Empreses per una societat lliure de violència de gènere”.

Aquesta col·laboració té com a objectiu promoure la necessària implicació de tots els agents socials en la prevenció i la conscienciació social per construir conjuntament una societat lliure de qualsevol mena de violència. Així, Agbar manifesta la seva disposició i ofereix la seva col·laboració al Ministeri d’Igualtat per contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a afavorir la sensibilització davant de la violència de gènere entre la seva plantilla i envers la societat en general a través de canals de comunicació propis, entre els quals hi ha l’enviament de comunicats interns i les campanyes de conscienciació a les xarxes socials. 

A més, empreses participades del grup signen ara un acord sobre els drets de les dones que tinguin la condició de víctimes de violència de gènere. Aquest document recull drets i mesures, amb la qual cosa es dona compliment al que defineixen els plans d’igualtat de les diferents empreses, cosa que pretén millorar substancialment els drets normativament regulats a l’Estatut dels treballadors. 

A Agbar, els principis d’equitat i igualtat constitueixen un eix primordial en la política i la presa de decisions del grup amb l’objectiu d’erradicar qualsevol mena de discriminació i assolir la plena igualtat d’oportunitats en el si de l’organització. Per això, la companyia impulsa diverses accions per avançar en el seu compromís per una cultura corporativa inclusiva, a través de la formació, les campanyes de sensibilització i la comunicació interna, entre diverses iniciatives.