Avís

LEGAL

Avís legal i termes generals d’utilització del lloc web

Les dades identificadores del responsable del lloc web són les següents: AGBAR, S.L.U. (d’ara endavant, AGBAR) NIF B63152664 i amb domicili social a Santa Leonor 39, 28037 Madrid.

L’accés i l’ús del lloc web d’ AGBAR atribueix a qui ho fa la condició d’“usuari” que accepta plenament i sense reserves aquestes condicions generals, a més de les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc web.

Accés al web

El lloc web és accessible 24/7, excepte durant els períodes de manteniment. AGBAR no pot garantir que el lloc web sempre estarà operatiu. De la mateixa manera, no es pot responsabilitzar dels resultats d’esdeveniments de força major, avaries o problemes tècnics que afectin el maquinari, els programes i el programari o Internet, cosa que pot provocar la suspensió o la interrupció del servei. AGBAR no es responsabilitza de les demores, les dificultats d’ús o la incompatibilitat entre el lloc web actual i els fitxers de l’usuari, el navegador o qualsevol altre programa utilitzat per accedir a la pàgina web.
El lloc web és disponible de manera gratuïta (excloent-ne els costos de connexió a la pàgina web, que romanen a càrrec de l’usuari).

Condicions generals d’ús del lloc web

Objecte

Aquestes condicions generals regulen l’ús (l’accés, la creació, l’edició, la modificació i la supressió) del lloc web d’Agbar, inclosos els continguts i els serveis que s’hi posen a disposició. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web se’n considera “usuari” i accepta sotmetre’s, de manera expressa, automàtica i voluntària, a les condicions generals vigents cada vegada que hi accedeixi, i a les condicions particulars que li siguin aplicables, si escau.

AGBAR es reserva el dret de modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web; i de modificar o eliminar els serveis o els continguts, a més de les condicions d’accés i ús del lloc web.

Ús

L’usuari és conscient i accepta que l’ús de la pàgina web es fa en tot cas sota la seva única responsabilitat, i queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats il·lícites o lesius per a AGBAR o qualsevol tercer. En utilitzar el lloc web, l’usuari es compromet a no practicar cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos o els drets de AGBAR ni de tercers, o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol manera, utilitzar el lloc web normalment.
La AGBAR adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, la AGBAR no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers que continguin.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Tota la informació que conté el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades) és propietat de AGBAR.
Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, en tot moment i amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, a la AGBAR, incloent-hi qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l’usuari. L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades per AGBAR, els noms comercials, els dissenys i el know-how, com tampoc cap altre signe distintiu de AGBAR, sense el seu consentiment previ i exprés.

L’usuari no podrà modificar ni reproduir, parcialment ni totalment, aquesta informació sense el consentiment previ i exprés de AGBAR. Amb caràcter enunciatiu però no limitador:

1) L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets de AGBAR, ni tampoc cap altre mecanisme de protecció.

2) L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar ni invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest lloc web, la revenda, a més de la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’AGBAR, donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. Les marques (els signes distintius i els logotips) que apareixen en el lloc web són titularitat exclusiva de AGBAR i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

Exclusió de garanties i responsabilitats

AGBAR no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu lloc web. Especialment, AGBAR no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté aquest lloc web i que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. AGBAR no respon ni dels continguts ni de l’estat dels llocs ni de les pàgines web esmentats, l’accés als quals, a través d’aquest lloc web, tampoc no implica que AGBAR recomani o n’aprovi els continguts. AGBAR no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o de l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui l’efectua. AGBAR no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació. AGBAR no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari, als fitxers o als documents que hi tingui emmagatzemats a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i els continguts del lloc web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del navegador.

Hiperenllaços i llocs enllaçats

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AGBAR i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per la AGBAR dels seus continguts o serveis. En tot cas, AGBAR es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.
Al lloc web d’AGBAR es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca i l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a Internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons), que permeten a l’usuari accedir a llocs o portals d’Internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats). AGBAR no ofereix ni comercialitza per si mateixa o a través de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, ni supervisa ni controla de cap manera els continguts i els serveis, ni tampoc cap material, de la naturalesa que sigui, que continguin. En conseqüència, l’usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació per aquests llocs web.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.