Política de

PRIVACITAT

Política de privacitat

En compliment del que disposen el Reglament 2016/679/UE, de 27 d’abril, europeu de protecció de dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a continuació us oferim la informació relativa al tractament de les vostres dades personals obtingudes o recollides a través d’aquest lloc web.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El responsable del tractament és AGBAR, S.L.U. (d’ara endavant, AGBAR), amb NIF B63152664 i domicili social a Santa Leonor 39, 28037 Madrid.

Al web es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats, en les quals s’ofereixen serveis comuns per a empreses del Grup Agbar, al qual pertany AGBAR. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detallen l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

2. Quines categories de dades es tracten? Amb quina finalitat es tracten les vostres dades personals? Durant quant de temps?

El simple fet de visitar el web i navegar per les seves diferents seccions no requereix que ens faciliteu cap dada de caràcter personal o que us registreu com a usuari. No obstant això, us recordem que es poden instal·lar cookies al vostre dispositiu d’accés. Podeu obtenir més detalls sobre les cookies que utilitzem, la configuració del vostre consentiment i com podeu desactivar-les en la nostra Política de Cookies.

Les dades recollides a través dels canals de contacte disponibles al lloc web WWW.AGBAR.ES seran utilitzades per respondre a les consultes o peticions que vostè ens formuli. La base legitimadora és l’interès legítim a atendre adequadament les vostres sol·licituds o consultes plantejades. Podrà oposar-se en qualsevol moment a aquest tractament. Les seves dades personals seran conservades pel temps necessari per donar resposta a la seva consulta o petició, posteriorment es conservaran bloquejades per un període addicional de 3 anys per respondre de responsabilitats legals eventuals. Transcorregut aquest periode, les vostres dades seran eliminades de forma definitiva.

Tingueu present que el lloc web WWW.AGBAR.ES pot tenir altres canals de contacte per a temes específics, com a l’apartat ‘Uneix-te’ o ‘Tecnologia’ els quals disposen de la seva pròpia Política de Privacitat”.

3. Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les vostres dades personals?

AGBAR tractarà les vostres dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les vostres dades i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

4. Amb qui compartim les vostres dades?

Les vostres dades seran tractades pels diferents departaments de AGBAR implicats en la tramitació de la vostra petició per gestionar-la correctament.

AGBAR utilitza prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques, com ara proveïdors de serveis tecnològics. Aquests prestadors de serveis actuen com a encarregats del tractament i poden canviar al llarg del temps. En tot cas, AGBAR garanteix mitjançant la signatura d’acords que aquests encarregats compleixen les mesures de seguretat apropiades i segueixen les vostres instruccions en el tractament de les dades personals a les quals accedeixen.

Per eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicats a l’EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. AGBAR garanteix que:

•  Les transferències es fan a països respecte dels quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.

•  En absència d’aquesta declaració d’adequació, s’han signat les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió. Podeu consultar aquesta informació a la pàgina de l’AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

Per a més informació sobre aquesta matèria, us podeu posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de AGBAR, a AGBAR pot comunicar les vostres dades personals a:

• Administracions públiques, jutjats i tribunals, entre d’altres, quan ho requereixin basant-se en el compliment d’una obligació legal.

• Empreses del grup empresarial al qual pertany la societat per a les mateixes finalitats de tractament descrites, basat en l’interès legítim (considerant 48 de l’RGPD), respectant en tots els casos les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

5. Quins són els seus drets?

Disposeu dels drets següents en matèria de protecció de dades:

Per exercitar qualsevol dels drets esmentats, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’AGBAR, per correu electrònic tramès a l’adreça dpo.es@agbar.es o bé per correu postal a l’adreça domicili situat al c/ Santa Leonor, 39 – 28037 Madrid amb la referència “Protecció de dades”.

El sol·licitant ha d’estar prou identificat en la sol·licitud, que haurà d’anar signada. Si la sol·licitud la formula un tercer, cal acreditar degudament la representació atorgada amb aquesta finalitat. Quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà demanar que es faciliti la informació addicional necessària per confirmar-ne la identitat.

6. Actualització d’aquesta política.

Aquesta política pot ser revisada per AGBAR en qualsevol moment. Recordeu revisar-la de tant en tant. En cas que les modificacions comportin un canvi substancial en el tractament de les vostres dades o es requereixi el vostre consentiment per a algun nou tractament, us informarem d’aquests canvis per tornar a obtenir el vostre consentiment en aquells casos en què sigui necess