Política de

PRIVACITAT

Política de privacitat

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, sobre protecció de dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us oferim a continuació la informació relativa al tractament de les vostres dades personals obtingudes o recollides per mitjà d’aquest lloc web així com a través dels diferents formularis i canals de contacte disponibles.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El responsable del tractament és AGBAR, SLU (d’ara endavant, AGBAR), amb NIF B-63152664 i domicili social al carrer Santa Leonor, 39, 28037 Madrid.

Al web www.agbar.es es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats, en les quals s’ofereixen serveis comuns per a empreses del Grup Agbar al qual pertany AGBAR. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

Tingueu present que en aquest lloc web podeu trobar accés a altres canals de contacte per a temes específics com a l’apartat “Uneix-te” o aquells disponibles als espais als quals s’accedeix des de “Talent”. Aquests canals disposen de la seva pròpia Política de Privacitat.

2. Quines categories de dades es tracten? Amb quina finalitat i base legitimadora es tracten les vostres dades personals? Durant quant temps?

El simple fet de visitar el lloc web i navegar per les diferents seccions no requereix que ens faciliteu cap dada de caràcter personal o que us hi registreu com a usuari. No obstant això, us recordem que podeu instal·lar cookies al dispositiu d’accés. Podeu obtenir més detalls sobre les cookies que fem servir, la configuració del vostre consentiment i com podeu desactivar-les en la nostra política de cookies.

AGBAR podrà tractar les vostres dades personals tal com s’indica a continuació:

  • Atendre les vostres sol·licituds o peticions. Les dades personals recollides a través dels canals de contacte disponibles al lloc web es faran servir per respondre la vostra consulta, suggeriment o petició. Aquest tractament es basa en el consentiment que presta en completar i remetre el formulari.
  • Inscripció a esdeveniments. Les dades personals recollides a través del formulari d’inscripció a esdeveniments es faran servir per gestionar la vostra inscripció a l’esdeveniment o activitat en què vulgueu participar, inclòs remetre informació per mitjans electrònics de confirmació d’inscripció i així com qualsevol altra informació relativa a aquest esdeveniment (canvis d’horari, cancel·lacions, gestió d’accessos…). La base legitimadora és el consentiment que presta en completar el formulari i sol·licitar-ne la inscripció. En cas que ho hagi autoritzat expressament, també es podrà tractar la seva imatge i/o veu captada durant l’esdeveniment per a la seva difusió en diferents mitjans amb l’objectiu de realitzar la divulgació de l’esdeveniment. La base legitimadora és el consentiment exprés.
  • Comunicacions i trucades comercials. En cas que ho hagi consentit o sol·licitat expressament, AGBAR podrà remetre comunicacions comercials per mitjans electrònics i/o contactar-vos a través de trucades telefòniques per informar sobre les novetats sol·licitades, informar sobre propers esdeveniments, remetre la newsletter, etc. La base legitimadora és el consentiment que manifesta en completar i sol·licitar l’enviament de la comunicació o en marcar la casella habilitada a aquest efecte.

Les vostres dades personals seran conservades el temps que calgui per donar compliment a la finalitat per a la qual es van demanar. En el cas de la newsletter, les dades es mantindran fins que demaneu donar-vos de baixa d’aquest servei. Posteriorment, es conservaran bloquejades durant un període addicional de tres anys per poder respondre en cas d’eventuals responsabilitats legals. Transcorregut aquest període, s’eliminaran les dades personals de manera definitiva.

3. Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les vostres dades personals?

Les vostres dades es tractaran de manera absolutament confidencial. S’han implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les vostres dades i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l’accés il·lícit o l’alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com ara l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

4. Amb qui compartim les vostres dades?

AGBAR compta amb proveïdors de serveis que podrien tenir accés a les vostres dades personals per dur terme algunes tasques, com ara el suport tecnològic. Amb aquests proveïdors s’han signat acords d’encàrrec de tractament, segons els quals compleixen les mesures de seguretat apropiades i segueixen les instruccions d’AGBAR pel que fa al tractament de les dades personals a què accedeixen.

Per a l’eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats a països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, si estan ubicats a l’EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. AGBAR garanteix que:

Les transferències es fan a països sobre els quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.
En absència de la declaració d’adequació esmentada s’han signat les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió. Podeu consultar aquesta informació a la pàgina de l’AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/mesures-de-cumplimiento/transferències-internacionals

Per a més informació sobre aquesta matèria podeu contactar amb el delegat de protecció de dades.

AGBAR pot comunicar les vostres dades a tercers en els casos següents:

  • (i) A empreses del grup empresarial a què pertany la societat per a les mateixes finalitats de tractament descrites, sobre la base de l’interès legítim (d’acord amb l’article 48 del RGPD), respectant en tots els casos les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  • (ii) A administracions públiques, quan sigui procedent per obligació legal.
  • (iii) A agències i mitjans de comunicació, en el cas que hagi autoritzat l’ús i la difusió de la seva imatge i/o veu.
  • (iv) En altres supòsits, si ho heu consentit expressament. Quan sigui necessari el vostre consentiment per comunicar les vostres dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades s’informarà de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o sectors d’activitat dels possibles cessionaris dels dades.

5. Quins són els vostres drets?

En matèria de protecció de dades, teniu els drets següents:

Podeu exercir els vostres drets contactant amb el delegat de protecció de dades d’AGBAR per correu electrònic a l’adreça dpo.es@agbar.es o bé enviant una carta a passeig de la Zona Franca, 48, 08038 Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”.

Recordeu que podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment a través dels mateixos mitjans de contacte. Això no afectarà la licitud del tractament dut a terme fins a la retirada.

El sol·licitant ha d’estar prou identificat en la sol·licitud, que haurà d’anar signada. Si la sol·licitud la formula un tercer, cal acreditar degudament la representació atorgada amb aquesta finalitat. Quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà demanar que es faciliti la informació addicional necessària per confirmar-ne la identitat.

En tot cas, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

6. Xarxes socials

Com a norma general, els perfils corporatius d’AGBAR a les xarxes socials (X —antic Twitter—, Facebook, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens faciliteu dades a través de missatges privats en xarxes socials amb motiu d’una consulta o una petició feta per aquest mitjà, les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes que s’exposen en aquesta política.

Us recordem que no heu d’incloure dades personals vostres o de tercers (com ara adreces electròniques, nom, telèfon o número de contracte, etc.) als missatges oberts en cap xarxa social. Si no esteu segur de si el vostre missatge pot ser llegit o no per tercers, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres per un altre canal.

7. Actualització d’aquesta política.

Aquesta política es pot revisar en qualsevol moment. Recordeu que convé revisar-la cada cert temps. En el cas que les modificacions comportin un canvi substancial en el tractament de les vostres dades o se’n requereixi el consentiment per a algun nou tractament, se us informarà sobre aquests canvis per tal de demanar-vos novament el consentiment en els casos en què sigui necessari.