Política de privacitat

de CANDIDATS

Política de privacitat de candidats

Aquesta política de privadesa té per objecte informar les persones que remeten informació sobre la seva candidatura a una feina a AGBAR, de com es recullen i com es processaran les seves dades personals, els drets que tenen i com els poden exercir, tot això de conformitat amb el que preveu el Reglament europeu 2016/679/UE, de 27 d’abril, de protecció de dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)


1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El responsable del tractament és SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA, SA (d’ara endavant,
AGBAR), amb NIF A-08000234 i domicili social al passeig de la Zona Franca, 48, 08038 – Barcelona.


2. Amb quina finalitat es tracten les vostres dades personals?

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la participació del candidat o candidata en processos de selecció que es desenvolupin a AGBAR.


3. Quines categories de dades personals es tracten?

Les dades personals que es recullen inicialment són les que el candidat/a facilita voluntàriament quan remet la informació sobre la seva candidatura (CV o un altre) a AGBAR a través del correu electrònic de contacte. A aquestes dades s’hi afegiran les que es vagin generant a les entrevistes i les proves que, si s’escau, es duguin a terme durant els processos de selecció a què concorri el candidat/a. Entre d’altres, poden comprendre:


4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Aquest tractament és necessari per aplicar, a petició de l’interessat, mesures precontractuals.


5. Durant quant de temps es conserven les dades?

La informació remesa pels candidats o candidates serà conservada per AGBAR durant un període de dos (2) anys. En aquest període, la seva candidatura es pot tenir en compte en els processos de selecció que obri la companyia. Quinze (15) dies abans de l’expiració d’aquest període de dos (2) anys, el candidat/a rebrà un correu electrònic generat automàticament en què se l’informarà que les seves dades es donaran de baixa. El candidat/a té l’oportunitat en aquell moment (també en qualsevol moment anterior) de sol·licitar expressament que les dades siguin mantingudes. En aquest cas, les dades del candidat/a i els fitxers adjunts es conservaran automàticament durant un nou període de dos (2) anys.

El candidat/a pot sol·licitar en qualsevol moment que es deixin de tractar les seves dades personals, cosa que podria significar, si s’escau, la finalització de la seva participació en algun procés de selecció, pel fet de ser impossible continuar duent-lo a terme.

Transcorreguts els terminis esmentats, les dades es conservaran degudament bloquejades durant un període addicional de tres (3) anys per atendre possibles responsabilitats legals. Transcorregut aquest termini, totes les dades personals del candidat/a seran eliminades de manera definitiva.

El candidat/a es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals i a mantenir-les actualitzades durant tot el temps que aquestes dades es mantinguin a la base de dades d’AGBAR.


6. Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les vostres dades personals?

Les dades personals dels candidats/es seran tractades de manera absolutament confidencial. Així mateix, s’han implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat d’aquestes dades i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l’accés o l’alteració il·lícits. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.


7. Qui pot accedir a les vostres dades personals i a qui es comuniquen?

Les dades seran tractades per les persones del Departament de Recursos Humans d’AGBAR, així com, si s’escau, les persones de departaments interessats en el procés de selecció.

AGBAR compta amb proveïdors (empreses del Grup Agbar a què pertany i proveïdors externs, com ara proveïdors de serveis informàtics o assessorament jurídic, entre d’altres) que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les vostres dades personals. Aquests prestadors tenen la condició d’encarregats del tractament i únicament tractaran les dades personals de conformitat amb les instruccions d’AGBAR. Aquests encarregats en cap cas no utilitzaran les vostres dades personals per a finalitats pròpies o per a finalitats diferents de les que s’han detallat més amunt.

Alguns dels nostres proveïdors estan ubicats en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicats a l’EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. En tot cas, AGBAR garanteix que:

  1. Les transferències es fan a països respecte dels quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.
  2. En absència de la declaració d’adequació esmentada, s’han signat les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió. Podeu consultar aquesta informació a la pàgina de l’AEPD:
    https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales.

De conformitat amb la llei, AGBAR podria estar obligada a comunicar certes dades personals a representants sindicals, així com a les autoritats administratives, les forces i cossos de seguretat o l’Administració de justícia, entre d’altres. També pot tractar i revelar certes dades personals de conformitat amb la legislació aplicable per defensar els seus interessos legítims, en particular, en el context dels procediments judicials.


8. Quins són els vostres drets en matèria de protecció de dades i com podeu exercir-los?

La Llei us reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades:

Per exercir aquests drets, podeu escriure al delegat de Protecció de Dades.

El sol·licitant haurà d’estar suficientment identificat a la sol·licitud. Quan el Responsable tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà sol·licitar que faciliti la informació addicional per confirmar-ne la identitat. En cas que s’actuï a través de representant, cal aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

En tot cas, com a afectat o interessat, podeu presentar les denúncies que considereu oportunes davant l’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (www.aepd.es/es).


9. Delegat de protecció de dades

AGBAR ha nomenat un delegat de Protecció de Dades amb el qual podeu contactar si teniu alguna consulta o queixa en matèria de protecció de dades o per exercir algun dret. Per contactar-hi podeu enviar un correu electrònic a dpo@agbar.cat