Diverses empreses del grup Agbar, reconegudes per la seva contribució a la reducció dels accidents laborals

Diverses empreses del grup Agbar, com Aigües de Barcelona, Aquambiente o Synectic, han estat distingides pel seu compromís amb la disminució de la sinistralitat laboral i amb la prevenció de riscos laborals. En concret, han rebut un incentiu en forma de bonus econòmic per part del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que demostra que aquestes empreses han contribuït de manera contrastable a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

Aquest bonus l’atorga la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, a través de les mútues, que en el cas de les empreses distingides del grup SUEZ són Asepeyo i Fraternidad-Murespa. Es tracta de la devolució d’una part del que han aportat les empreses en concepte de “Contingències per accident de treball i malaltia professional”. La finalitat d’aquests bonus és reconèixer les inversions en seguretat i salut, així com la implantació de mesures organitzatives i pràctiques preventives adequades en tots els nivells de l’empresa.

Josep Maria Verdejo, responsable de Seguretat i Salut del grup Agbar, recull en nom de les diferents empreses del grup els certificats, en dos actes organitzats per les mútues, que són les que donen suport a l’empresa en la missió de protegir la seguretat i salut dels treballadors i dels altres grups d’interès.