Dia Mundial de l'Aigua 2022

Fer visible allò invisible

A Agbar ens comprometem a preservar, dia rere dia, aquest recurs essencial per a la vida, garant del nostre futur

Este año Naciones Unidas pone el foco del Día Mundial del Agua en el lema “Hacer visible lo invisible”, con el fin de destacar la importancia del agua subterránea, un recurso hídrico que, aunque no visible, es fundamental para el planeta y las personas.

Aquest any, les Nacions Unides posen el focus del Dia Mundial de l’Aigua en el lema “Fer visible allò invisible”, amb l’objectiu de destacar la importància de les aigües subterrànies, un recurs hídric que, encara que no és visible, és fonamental per al planeta i les persones.

A les zones més àrides del planeta, poden ser l’única font d’aigua a l’abast de la població. Encara que no les puguem veure, amagades sota els nostres peus, això no vol dir que no hàgim de dedicar-los atenció i cura. De fet, actualment, la sobreexplotació i la contaminació de les aigües subterrànies, a conseqüència de les activitats humanes, així com l’impacte del canvi climàtic i la creixent població mundial, plantegen grans desafiaments per al futur dels recursos hídrics.

Per tant, és urgent actuar per accentuar-ne la preservació, promovent l’equilibri entre les extraccions i la capacitat de renovació i la millora del seu estat ecològic.

Aigües subterrànies

Las aguas subterráneas se encuentran bajo tierra, en los acuíferos, que son formaciones geológicas de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua. Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo. Las aguas subterráneas pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos.

Casi toda el agua dulce en estado líquido del mundo es agua subterránea. La vida no sería posible sin las aguas subterráneas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales. Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los humedales y los ríos. Las consecuencias de la sobreexplotación de las aguas subterráneas pueden ser, entre otras, la inestabilidad del suelo y la subsidencia y, en las regiones costeras, la intrusión de agua marina bajo tierra.

Hablamos de sobreexplotación cuando se extrae más agua de los acuíferos de la que se recarga con la lluvia y la nieve. Muchas zonas deben encarar este problema que, si se perpetúa, finalmente supone el agotamiento del recurso.

Aunque las aguas subterráneas siempre han tenido una enorme trascendencia, esa importancia no se ha reconocido plenamente. Debemos proteger las aguas subterráneas de la contaminación y utilizarlas de forma sostenible, tratando de lograr un equilibrio entre las necesidades de las personas y las del planeta. Las aguas subterráneas desempeñan una función vital en los sistemas hídricos y de saneamiento, la agricultura, la industria, los ecosistemas y las estrategias de adaptación al cambio climático, y ello debe quedar patente en la formulación de políticas de desarrollo sostenible.

Les aigües subterrànies es troben sota terra, als aqüífers, que són formacions geològiques de roques, sorres i graves que contenen quantitats importants d’aigua. El seu paper en els ecosistemes és fonamental, ja que alimenten fonts, rius, llacs i aiguamolls. La seva principal font de recàrrega és la pluja i la neu que s’infiltren a terra. Les aigües subterrànies es poden extreure a la superfície per mitjà de bombes i pous.

Gairebé tota l’aigua dolça en estat líquid del món és aigua subterrània. La vida no seria possible sense les aigües subterrànies. La majoria de zones àrides del planeta depenen completament d’aquest recurs, que subministra una gran proporció de l’aigua que utilitzem amb finalitats de consum, sanejament, producció d’aliments i processos industrials. Així mateix, les aigües subterrànies són decisives per al bon funcionament dels ecosistemes naturals, com els aiguamolls i els rius.

Parlem de sobreexplotació quan s’extreu més aigua dels aqüífers de la que es recarrega amb la pluja i la neu. Moltes zones han d’afrontar aquest problema, que, si es perpetua, suposa al capdavall l’esgotament del recurs.
Les aigües subterrànies estan contaminades en molts indrets i la seva regeneració sovint comporta processos llargs i difícils. Això augmenta els costos de tractament de les aigües subterrànies, i a vegades fins i tot n’impedeix l’ús.
L’estudi, la protecció i la utilització de les aigües subterrànies de manera sostenible seran fonamentals tant per sobreviure al canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes com per satisfer les necessitats d’una població en creixement constant.

Tot i que les aigües subterrànies sempre han tingut una transcendència enorme, aquesta importància no s’ha reconegut plenament. Hem de protegir les aigües subterrànies de la contaminació i utilitzar-les de manera sostenible, procurant aconseguir un equilibri entre les necessitats de les persones i les del planeta. Les aigües subterrànies fan una funció vital en els sistemes hídrics i de sanejament, l’agricultura, la indústria, els ecosistemes i les estratègies d’adaptació al canvi climàtic, i això ha de quedar palès en la formulació de polítiques de desenvolupament sostenible.

EL NOSTRE COMPROMÍS

Des d’Agbar ens comprometem a preservar totes les fonts d’aigua, incloses les subterrànies,

i gestionar-les de manera sostenible, en un context de canvi climàtic.

Comptar amb una gestió diversificada
dels recursos hídrics

Comptem amb una gestió diversificada dels recursos hídrics, amb l’objectiu de garantir la disponibilitat d’aigua per a la ciutadania, així com per a la indústria i l’agricultura -amb una demanda cada vegada més gran per l’augment de la població-.

Apostar per la gestió avançada
de les aigües subterrànies

Apostem per la gestió avançada de les aigües subterrànies, basant-nos a optimitzar l’extracció de recursos. A més, supervisem el risc de sobreexplotació i promovem la recàrrega dels aqüífers, cosa que permet alleujar la pressió sobre els ecosistemes hídrics.

Projectes destacats

Barcelona: recarga de los acuíferos en la zona del río Llobregat

Barcelona: ús d’aigua regenerada per evitar la intrusió salina

Els aqüífers del delta del riu Llobregat són considerats una de les fonts més importants i estratègiques d’aigua subterrània al territori metropolità de Barcelona. El seu ús intensiu, des de mitjan segle XX, per al consum humà i per a finalitats industrials va provocar una degradació general del sistema aqüífer, els efectes principals de la qual van ser el descens de la capacitat d’emmagatzematge i l’entrada d’aigua marina, cosa que va posar en risc el subministrament d’aigua a la zona.

Per revertir aquesta situació, es va construir a l’aqüífer principal del delta del Llobregat una línia de pous per injectar aigua regenerada procedent del tractament avançat de la depuradora del Baix Llobregat, és a dir, aquelles aigües residuals depurades que han estat sotmeses a un procés de tractament addicional per adequar-ne la qualitat a l’ús al qual es destinen. La injecció d’aigua actua com a barrera contra la intrusió salina i millora la qualitat de l’aigua de l’aqüífer en aquesta zona. L’any passat, Aigües de Barcelona va injectar als pous 679.105 m3 d’aigua regenerada, equivalent a 200 piscines olímpiques.

Costa del Sol: gestión avanzada y colaborativa de los acuíferos

Almeria: gestió avançada i col·laborativa dels aqüífers

Cetaqua, el Centre Tecnològic de l’Aigua, lidera el projecte GOTHAM, que neix de la dificultat per predir el balanç hídric als aqüífers i la demanda de recursos hídrics, especialment la relacionada amb l’activitat agrícola, en una zona d’estrès hídric com el Campo de Dalías. L’objectiu del projecte és predir, mitjançant eines digitals basades en tècniques d’intel·ligència artificial, la disponibilitat i la demanda del recurs hídric, així com el seu impacte en la sostenibilitat de les masses d’aigua subterrànies al Poniente Almeriense. Hidralia, empresa del Grup Agbar a Andalusia, col·labora en el desenvolupament d’aquest projecte d’innovació al costat dels ajuntaments de Roquetas, La Mojonera i Adra, com a responsable de la gestió del cicle urbà de l’aigua en aquests municipis.

Comunidad Valenciana: gestión avanzada de pozos

Múrcia: descontaminació d’aqüífers

Bona part dels aqüífers d’Europa es troben en mal estat a causa d’una alta concentració de nitrats, causada principalment per l’ús de fertilitzants i productes fitosanitaris a les activitats agrícoles i ramaderes, que afecta la qualitat de les aigües subterrànies. A més, les tecnologies utilitzades actualment per revertir aquesta situació acostumen a tenir un gran impacte ambiental, per l’energia consumida i la gran quantitat de residus generada.

Cetaqua, juntament amb Aguas de Murcia i Aquatec (part del Grup Agbar), lidera el projecte LIFE Nirvana, que al llarg del 2021 ha finalitzat la preparació del pilot, situat a l’aqüífer de Zarandona (Múrcia), i ha iniciat les primeres avaluacions d’una solució innovadora per reduir, de manera sostenible, la concentració de nitrats a les aigües subterrànies. Aquesta tecnologia consisteix en la injecció de nanopartícules de ferro que tenen la capacitat de potenciar la transformació del nitrat en nitrogen gas, així com de convertir els pesticides en compostos més biodegradables.

Comunidad Valenciana: gestión avanzada de pozos

Comunitat Valenciana: gestió avançada de pous

De tots els municipis servits per Hidraqua, empresa del grup que gestiona el cicle de l’aigua a la Comunitat Valenciana, més de 20 s’abasteixen exclusivament d’aigua subterrània mitjançant pous. Per això, la companyia s’ha especialitzat en la gestió avançada dels pous per a l’extracció de l’aigua. L’any passat, Hidraqua va treballar en la identificació dels pous més significatius i ha iniciat la implementació de sensors que permetin tenir un control i un seguiment més grans del funcionament: cabal i volum produït, consum i demanda d’energia i pressió, profunditats de l’aigua captada, etc.

Per fer-ho, s’estan utilitzant tecnologies capdavanteres, desenvolupades per Agbar, per a la gestió optimitzada de sondatges i actius de captació d’aigua subterrània, amb l’objectiu d’assegurar un ús eficient i garantir la sostenibilitat del recurs en el temps.