Día mundial del medio ambiente

L'eficiència energètica és una de les apostes d'Aigües de Barcelona, que els darrers anys ha endegat nombroses iniciatives per assolir l'autosuficiència. Això inclou des de mesures per a un ús més eficaç de l'energia en tots els àmbits de l'empresa, fins a projectes més ambiciosos de generació d'energia, tot aprofitant el procés del cicle integral de l'aigua. El cas més paradigmàtic és el de les Estacions de Depuració d'Aigües Residuals (EDAR), que ja estan emprant el biogàs que generen els fangs per fer front a les necessitats energètiques de la planta.

INICIATIVES PER SER MÉS EFICIENTS

Aigües de Barcelona va obtenir el 2012 el reconeixement de la certificació ISO 50001, l'estàndard europeu que ajuda les organitzacions a millorar la seva eficiència energètica. La companyia la té present en les iniciatives per optimitzar l'ús que es fa de l'energia i per reduir l'empremta de carboni.

Les plaques solars instal·lades a la coberta dels dipòsits d'aigua tractada de l'ETAP de Sant Joan Despí
FOTO: AIGÜES DE BARCELONA

"Millorar l'eficiència és el repte més complex", assegura Ramon Creus, director de Suport Operatiu d'Aigües de Barcelona, i destaca el nombre de persones i d'activitats involucrades en aquest objectiu transversal: "L'eficiència afecta tots els àmbits de la casa: des que agafem l'aigua fins que aquesta surt per l'aixeta del consumidor". Les instal·lacions i els equips es renoven per altres més eficients. Els edificis són cada cop més sostenibles. I la companyia té tota la flota de vehicles elèctrics que s'utilitzen per als desplaçaments dels operaris encarregats de l'explotació i el manteniment de la xarxa. "Cada acció és un granet de sorra que millora l'eficiència", rebla Creus. Un exemple de la repercussió que tenen aquestes accions: Aigües de Barcelona va reduir durant el període 2014-2016 el consum energètic en 2.324.033 kWh, només en l'àrea de transport.

A banda de l'eficiència tècnica, també hi ha l'econòmica. És l'anomenat dispatxing energètic: un equip analitza l'evolució del mercat elèctric –subjecte a variacions d'oferta, demanda i generació, que fan que el preu de l'energia canviï cada hora–, per tal d'escollir les millors oportunitats per a l'adquisició i la venda de l'energia.

GENERAR L'ENERGIA QUE ES NECESSITA

L'eficiència és la mesura que mobilitza més efectius dintre de la companyia, però la generació és la iniciativa que té un impacte més gran. "Busquem mecanismes de recuperació i aprofitament de l'energia generada en els nostres processos", explica Creus: "Un punt de recuperació d'energia molt important són les EDAR, on els fangs rics en matèria orgànica produeixen biogàs, una font d'energia renovable que permet generar energia i aprofitar-la a la planta de tractament, o injectar-la a la xarxa elèctrica. La generació ja és equivalent a la demanda d'energia elèctrica de la planta, i suposa el 50% del consum total".

Mesures d'eficiència energètica s'apliquen en tots els àmbits d'activitat de la companyia

A l'EDAR de Sant Feliu, un procés de codigestió permet incrementar la quantitat de biogàs produït, fins al punt que permet recuperar fins al 51% de l'energia de qualsevol tipus consumida a la instal·lació. I, a la depuradora del Baix Llobregat, uns generadors utilitzen biogàs produït a l'EDAR i gas natural, i empren la calor residual del funcionament en continu dels motors de cogeneració per al funcionament de la planta d'assecatge tèrmic de llots, amb destinació final principalment cap al compostatge i la cimentera, com a combustible substitutiu dels tradicionals derivats del petroli.

El biogàs, però, no és l'única iniciativa en aquest àmbit: també hi ha l'aerogeneració –la capacitat d'aprofitar el vent per generar energia–. A la planta de Sant Joan Despí –on des del 2013 hi ha instal·lat a la coberta dels dipòsits d'emmagatzematge d'aigua un parc de plaques fotovoltaiques de 165 kW de potència, format per 699 mòduls fotovoltaics–, uns fanals generen energia mitjançant uns molinets. I també es pot generar energia a través de la xarxa d'aigua, mercès a unes turbines que s'implanten en les vàlvules reguladores encarregades d'estabilitzar la pressió de servei a tot l'àmbit metropolità.


La generació, en xifres

La companyia va produir el 2015 més de 16 milions de kWh d'energia, la major part dels quals provenia de la cogeneració amb biogàs, a més de l'energia d'origen fotovoltaic. Aquesta generació va estalviar l'emissió a l'atmosfera de més de 5.000 tones de CO2