Día mundial del medio ambiente

El trànsit de vehicles de motor és una de les principals fonts de contaminació a Barcelona. És per això que electrificar la flota i introduir noves tecnologies de gestió de la mobilitat són línies d'actuació prioritàries per millorar la qualitat ambiental a l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquesta línia, Aigües de Barcelona, amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2, fomentar l’eficiència energètica i millorar la qualitat de vida de les persones, va posar en marxa el projecte de substitució de la flota de vehicles que fan servir combustibles fòssils pels cotxes elèctrics.

VUITANTA SET VEHICLES

El projecte es va iniciar el 2011 amb la implantació de dos vehicles 100% elèctrics com a prova pilot i progressivament s'han incorporat nous vehicles fins arribar a la xifra de 87 a finals de l'any 2016, el que implica el 66% de la flota que circula per la ciutat de Barcelona.

A causa dels episodis de contaminació que pateix la ciutat de Barcelona, es va considerar que el desplegament progressiu dels vehicles s’iniciés a la capital catalana. Amb tot, durant aquest any 2017, el 92% dels vehicles d'Aigües de Barcelona que circulen per Barcelona i la seva àrea metropolitana seran 100% elèctrics. A més a més, cal destacar que tota la flota de vehicles funciona amb energia verda.

El punt de càrrega està a la part frontal del vehicle
FOTO: AB

Els vehicles adquirits –Kangoo (28 unitats), ZOE (27 unitats), ZOE VAN (22 unitats) de la marca Renault, i el model e-NV200 de la marca Nissan (10 unitats)– estan pensats per ser usats en vies urbanes i interurbanes, amb una autonomia d'uns 150 quilòmetres.

NOVES INFRAESTRUCTURES

De manera complementària a la transformació de la flota de vehicles, el pla d’acció Aigües 2020 ha implicat una transformació de les infraestructures dels edificis dirigida a equipar-los amb els sistemes de càrrega adients.

El 100% de la flota de vehicles electrificables funcionarà amb energia verda no contaminant

Els eixos de treball principals per a l’adaptació de les instal·lacions d’Aigües de Barcelona als nous vehicles ha estat l’habilitació de 89 places d’aparcament en diversos centres de treball de Barcelona i més de 90 sistemes de càrrega adaptats a les necessitats dels vehicles que formen part de la flota elèctrica, amb un consum anual aproximat de 209.760 kWh d’energia verda, generada per energies renovables no contaminants. A més a més, s'han posat cartells informatius i s'han pintat les places d’aparcament, seguint els criteris per una correcta senyalització.

RESULTATS

La transformació de la flota a vehicles elèctrics ha permès, entre d’altres, minimitzar l’impacte ambiental i reduir les emissions contaminants i la contaminació acústica. La implementació de tots aquests vehicles elèctrics permet, a hores d’ara, una reducció anual del consum de combustible dièsel en aproximadament 37.845 litres, així com una reducció de les emissions de CO2 en 105,37 tones anuals.

Si tenim en compte que l’energia elèctrica que abasteix les instal·lacions on s’han col·locat els punts de càrrega dels vehicles elèctrics és energia verda, Aigües de Barcelona no trasllada les emissions evitades a un altre punt geogràfic. Aquest projecte posa de relleu el compromís d'Aigües de Barcelona amb el desenvolupament sostenible i el respecte pel medi ambient, i és un exemple de l’alineament amb els preceptes de l’economia circular.

Flota de Sorea

Sorea, l’empresa encarregada de la gestió del cicle integral de l’aigua fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, també ha anat augmentant la seva flota en l’àrea de Catalunya i Balears i es preveu que aquest any finalitzi amb un parc de 80 vehicles elèctrics. Actualment en disposa de 36, xifra que augmentarà en cinc el mes vinent.
Pel que fa a vehicles híbrids, en l’actualitat n'hi ha 12, però a finals del 2017 el nombre d’aquesta tipologia serà de 34, el que suposarà un 5,41% de la flota total