Día mundial del medio ambiente

L'aigua del riu Ebre que s'utilitza per al cultiu de l'arròs a la zona del delta s'aboca després al mar i a les badies. Aquesta aigua porta sovint força matèria en suspensió, nutrients –sobretot fòsfor i nitrogen– i altres químics derivats de l'ús de fertilitzants i pesticides. Per això els cabals d'aigua dolça minven la qualitat de la de les badies, poc profundes i amb una taxa de renovació baixa. Els seus ecosistemes naturals es veuen compromesos, així com les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen –el cultiu de mol·luscs, la pesca, la recollida de marisc...–. Per combatre aquesta situació, l'instrument més eficaç són dos aiguamolls artificials de depuració, el d'Illa de Mar i el de l'Embut, construïts entre 2010 i 2012, i gestionats des del 2014 per SUEZ Spain.

CREACIÓ D'HÀBITATS AQUÀTICS

Els dos aiguamolls depuren l'aigua emprada als cultius d'arròs abans d'abocar-la a les badies, ja amb menys matèria en suspensió, nutrients i contaminants. Es tracta de llacunes someres amb vegetació pròpia de les zones humides, on la descontaminació es produeix de forma natural, per processos físics, químics i biològics. Aquests sistemes de depuració tenen importants beneficis per a l'entorn: generen pocs residus, i tant el seu consum energètic com el seu impacte ambiental sonor són molt baixos. Els aiguamolls, a més a més, s'integren a la perfecció dins d'un espai natural d'elevada sensibilitat, com ho és el Delta de l'Ebre, i contribueixen a la creació d'hàbitats aquàtics, utilitzats per nombroses espècies d'animals i vegetals.

Un grup de visitants dels aiguamolls de depuració segueixen les evolucions de les aus
FOTO: SUEZ SPAIN

Hi ha un aiguamoll a cadascun dels hemideltes. El d'Illa de Mar –a l'esquerre, amb una superfície de gairebé 50 hectàrees–, rep, a Deltebre, les aigües del desguàs d'Illa de Mar, i aboca l'aigua depurada a la badia del Fangar. El de l'Embut –al dret, amb 95 hectàrees–, rep, a Amposta, les aigües dels desguassos de Riu Vell i Gossos, i l'aboca, un cop depurada, a la llacuna de l'Encanyissada, des d'on circula fins a la badia dels Alfacs.

Els aiguamolls depuren l'aigua emprada en el cultiu de l'arròs i l'aboquen a les badies properes

ESPAI PER ALS ANIMALS I LES PERSONES

Els aiguamolls de depuració, obra del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient –van formar part del "Programa de qualitat de les aigües del Delta de l'Ebre", en el marc del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre (Pipde)–, persegueixen dos objectius complementaris al de la depuració de l'aigua agrícola: la formació d'un hàbitat natural que garanteixi la seva integració ambiental en el conjunt del Delta de l'Ebre –contribuint així a la seva biodiversitat i riquesa natural–; i el foment de l'ús sostenible dels nous espais per part dels seus visitants, atesa la seva ubicació en una zona d'alt valor turístic de caire familiar i naturalístic.

Als aiguamolls s'hi han dut a terme accions específiques, com ara la creació de diversitat d'ambients –s'hi han fet zones a diferents fondàries, amb pendents als marges...– i de la coberta vegetal –amb plantació d'espècies helofítiques a l'interior de l'aiguamoll i arbres de ribera a les zones marginals–. També s'han habilitat itineraris, per fer a peu o en bicicleta, i zones de descans; elements de control, per evitar l'accés de vehicles; i equipaments que afavoreixen la presència de visitants: cartells, bancs, miradors, aparcament de bicis...

SUEZ Spain, a banda d'encarregar-se del manteniment i del funcionament dels espais, hi desenvolupa investigacions sobre el procés de tractament de l'aigua i la biodiversitat associada als nous espais, per tal d'optimitzar l'eficiència en la retenció dels contaminants i afavorir el desenvolupament de comunitats naturals autòctones, tot contribuint a l'enriquiment de la biodiversitat del Delta de l’Ebre, un espai d'elevat valor natural.“El Delta té un gran valor ornitològic”

Entrevista a Oliver Hernández Coordinador tècnic
dels Aiguamolls de Depuració del Delta de l'Ebre

En què s'han centrat els estudis sobre la biodiversitat als aiguamolls?

En la població d'aus –el Delta té un gran valor ornitològic–. Destaca la colònia de fumarell carablanc a Illa de Mar, establerta des del 2012, amb més de 500 exemplars; o la d'aus ardeïdes a l'Embut, amb vuit espècies nidificants diferents. Als dos aiguamolls s'han identificat més de 100 espècies. Setze de les que hi nidifiquen es troben amenaçades.

A banda de les aus, s'estudien altres animals?

Enguany hem començat a estudiar la vegetació, la comunitat de peixos, els macroinvertebrats aquàtics, el zooplàncton i el fitoplàncton. Volem tenir un coneixement global del valor dels aiguamolls de depuració per al conjunt de la biodiversitat.

I quin impacte tenen per a les persones?

Els aiguamolls poden tenir beneficis directes o indirectes per a les activitats econòmiques i socials locals: l'activitat agrícola del cultiu de l'arròs, la producció de marisc que es desenvolupa a les badies, la pesca, el turisme familiar o ornitològic, les activitats educatives... Per això cal involucrar en la gestió d'aquests espais al conjunt d'actors implicats, per fer compatibles les diferents activitats.