Dia mundial del vàter

La terra que s'extreu de les obres de canalització que es realitzen a la via pública solia acabar en un abocador, i les rases resultants s'emplenaven una altra vegada amb materials nobles; una pràctica insostenible que generava residus i sobreexplotava inútilment les pedreres. Per això Aigües de Barcelona va començar a aplicar el 2013 tècniques alternatives que permetessin la reutilització d'aquestes terres. En el futur, la companyia espera fer-les extensives als 23 municipis de l'àrea metropolitana en els quals presta els seus serveis, i preveu reutilitzar fins a 40.000 tones de terres a l'any, unes terres que ja no es convertiran en residus.

MILLORES MEDIAMBIENTALS

La terra de les rases es trasllada a una planta de tractament d'àrids, situada a Cerdanyola del Vallès. Allà el material es garbella i se selecciona per garantir que compleix amb els criteris establerts per a ser emprat de nou, en el futur, a la via pública, en l'àmbit urbà. "És un exemple d'economia circular", resumeix Bernat Rovira, director de la zona Barcelona Nord d'Aigües de Barcelona, que assegura que aquest sistema, a més a més de reduir els residus i l'explotació de les pedreres, disminueix també les emissions de CO2, ja que el transport de la terra és més eficient.

La iniciativa redueix al màxim l'extracció de materials de les pedreres i l'abocament de terres

Les terres són sotmeses a un exigent procés de tractament. En la mateixa obra, els operaris retiren manualment els materials més grans, com les llosetes o els trossos d'asfalt, i introdueixen la terra en sacs identificats que un camió conduirà fins a la planta de tractament. Allà, una sèrie de filtres i tamisos duran a terme un segon procés de selecció, separant els metalls i rebutjant els grans de certa grandària. Les pèrdues es compensen afegint sauló –aproximadament el 25% del producte final, molt menys que el que s'emprava amb les pràctiques anteriors–, i la barreja es tritura i s'humiteja amb aigua, per acabar de donar-li consistència i evitar que produeixi pols quan s'empra en la nova obra.

40.000 tones de terra anuals són les que s'esperen reutilitzar en el futur


23 municipis de l'àrea metropolitana aplicaran aquestes tècniques en els pròxims anys

EXTENSIÓ A LA ZONA DEL BESÒS

La reutilització de les terres és una decisió estratègica d'Aigües de Barcelona. "Ben aviat, iniciarem contactes per estendre aquestes pràctiques per altres municipis al nord de Barcelona en els quals prestem serveis, concretament a la zona del Besòs. Contactarem amb els equips de govern dels diferents municipis per informar-los i, si cal, els acompanyarem a algunes obres en execució en què estem aplicant aquestes tècniques, perquè ho vegin in situ. Esperem que tingui molta acceptació", assegura Rovira, per a qui el projecte es troba ja en plena "fase de consolidació": "En els municipis en els quals hem aplicat aquesta tècnica no ha sorgit cap incidència. És un àrid que, com ja s'havia demostrat en una sèrie de proves, compleix amb els requeriments actuals. I les actuacions que estem duent a terme s'estan encarregant de corroborar la seva fiabilitat".


Un àrid que supera totes les proves

L'àrid tractat i emprat en les noves rases compleix els criteris de composició i granulometria requerits, i és sotmès també a controls de compactació i d'humitats. La implementació del nou procediment, així mateix, es porta a terme sota controls molt exigents dels mateixos municipis en els quals es du a terme l'activitat, per tal de garantir la bondat de l'àrid emprat. A la ciutat de Barcelona, per exemple, és el departament d'Infraestructures de l'Ajuntament i l'Acefat –l'entitat que controla les obres que es realitzen en l'espai públic– els que s'encarreguen de supervisar les operacions. L'àrid tractat ha demostrat fins ara una bona consistència, i també ha deixat clar que és capaç d'aguantar càrregues sense provocar forats.