Dia mundial del vàter

Una dada en general poc coneguda és que la quantitat d'aigua que cau de mitjana a Barcelona és la mateixa que la que cau a Londres. Plou el mateix, però el règim de precipitacions és diferent, molt més irregular, el que produeix cíclicament períodes continuats d'absència de pluja, que donen origen a sequeres i a una baixada de les provisions d'aigua capaç de posar en risc l'abastament.

Aigües de Barcelona ha desenvolupat en els últims anys el Programa de Millora de l'Eficiència Hidràulica, que té com a repte incrementar en un 1'5% el rendiment del seu sistema. Una pujada aparentment poc significativa, però que suposa un important estalvi d'aigua.

Considerant un consum domèstic de 104 litres per habitant al dia, segons dades d'Aigües de Barcelona corresponents a l'any 2016, aquesta lleu millora permetria abastir i cobrir el consum anual d'una ciutat de 68.500 persones.

Aquesta millora és destacable, si tenim en compte que ja actualment l'índex d'eficiència hidràulica dels 4.500 km de xarxa gestionada per Aigües de Barcelona és molt satisfactori, situant-se deu punts per sobre de la mitjana dels proveïments de Catalunya, segons l'Idescat. Un cop assolit aquest repte, la companyia ha expressat el seu desig de seguir treballant per mantenir i augmentar aquest nivell d'eficiència. Les accions previstes en el Pla són diverses i estan orientades a la reducció tant de les pèrdues reals com de les comercials o aparents.

PÈRDUES REALS

Les pèrdues reals corresponen a fuites a la xarxa per minva d'estanquitat en les unions entre tubs o accessoris. Suposen el 6% del total d'aigua aportada al sistema d'abastament. Aquestes són fuites invisibles, que no afloren a la superfície, pel que la seva detecció i localització requereix una metodologia de treball i una tecnologia molt específiques que en permeti la identificació.

No malgastar l'aigua en l'àmbit privat i tampoc en els espais públics; Aigües de Barcelona disposa d'una eina informàtica que permet gestionar les fuites invisibles SHUTTERSTOCK

PÈRDUES APARENTS

La segona classe de pèrdues no representen malbaratament real d'aigua. S'associen principalment a la imprecisió dels comptadors. Dins d'aquesta categoria de pèrdues, també estan, en menor grau, els fraus o consums il·legals que es produeixen.

CONTROL EN TEMPS REAL

Aigües de Barcelona ha desenvolupat una eina informàtica que permet la gestió activa de les fuites a través de la monitorització en temps real de la pressió i del cabal dels gairebé 290 sectors de control implantats a la xarxa de distribució. El programa identifica de forma automàtica els problemes que es produeixen a la xarxa i permet als equips de camp actuar amb molta més rapidesa i eficàcia sobre els indicis d'escapament. Només al llarg de l'any 2016, es van inspeccionar un total de 1.809 km de conduccions, el que suposa prop del 40% del total de la xarxa d'abastament.

L'eficiència de la xarxa de distribució d'aigua a la fi de 2016 es calcula que va ser del 84,4%.


L'escalfament global altera el règim de pluges

Un dels principals reptes als quals s'enfronta actualment la humanitat en el seu conjunt és el canvi climàtic o escalfament global, un fenomen que s'ha convertit, malgrat algunes veus escèptiques, en una realitat científica incontestable. Un prova és l'increment d'onades de calor, que al nostre país s'han anat fent més extenses i freqüents a mesura que avança el segle XXI: en els anys 2015, 2013 i 2003, s'han batut rècords pel que fa al registre de temperatures altes.

A Catalunya, les precipitacions han disminuït poc, però s'ha observat un augment de la irregularitat que, combinat amb la poca capacitat d'embassament disponible, converteix l'aigua en un recurs escàs, que deu ser gestionat de forma eficaç per garantir el seu subministrament. D'aquí la necessitat d'emprar coneixements altament especialitzats, aplicar les tecnologies més avançades i innovar en àrees com la localització de fuites mitjançant satèl·lit i l'anàlisi de big data, o el desenvolupament de nous mètodes de recàrrega dels aqüífers.

La fórmula que es perfila per generar nous recursos és la reutilització de l'aigua, una nova font, pràcticament inesgotable, que podria arribar a cobrir el 30 % de les necessitats de l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'ús de les infraestructures ja existents.