Dia mundial del vàter

La depuració de l'aigua genera com a subproducte una sèrie de fangs rics en nutrients, principalment nitrogen i fòsfor, que, degudament tractats, poden ser utilitzats com a fertilitzant. Les dues formes de tractament més habituals són el compostatge i la digestió anaeròbica amb posterior deshidratació. Les grans depuradores d'aigües residuals de la comarca del Maresme, les de Mataró i l'Alt Maresme Nord, disposen de digestors per realitzar l'estabilització anaeròbica. Les altres depuradores, de poblacions més petites, no els tenen. En aquests casos, els fangs s'envien a compostar a gestors externs. La normativa no permet un ús directe com a fertilitzant d'un fang no digerit, perquè no està ben estabilitzat.

El cost de gestió directa a agricultura d'un fang digerit se situa entre els 16 euros i els 20 euros per tona, molt per sota del preu que té gestionar el residu mitjançant el compostatge, que està entre els 28 euros i 35 euros per tona.

En la construcció de la planta depuradora de l'Alt Maresme Nord es van tenir en consideració tant les projeccions de creixement futur pel que fa al nombre d'habitants, com les oscil·lacions estacionals de població degudes al turisme, i, per aquest motiu, compta amb dos digestors, cadascun d'ells amb una capacitat de 6.000 metres cúbics, en els quals es tracten biològicament els fangs. El temps mitjà d'estabilització dels fangs és de 40 dies. Com les previsions esmentades no es compleixen actualment, un dels dos digestors es trobava parat. La seva posada en funcionament i la construcció d'una unitat de recepció i d'adequació de fangs ja deshidratats ha permès disposar de la capacitat suficient per tractar anaeròbicament els llots generats en les diferents plantes de tractament d'aigües residuals de la comarca. Aquest sistema és el que es coneix com a Planta d'Optimització de Fangs.

S'estima que l'estalvi en la gestió del tractament de fangs se situa entre els 10.000 i els 13.000 euros mensuals

D'aquesta manera, els fangs produïts a les depuradores d'aigua de Teià, Llavaneres, Arenys, Sant Pol de Mar i Tordera es traslladen a la planta d'Optimització de Fangs de l'EDAR de l'Alt Maresme Nord, situada a Pineda, per reduir tant els costos de gestió com el volum dels residus generats en el tractament de les aigües residuals.

Un dels reptes que plantejava el tractament de fangs provinents de depuradores diferents, i per tant amb una composició diferent, era que fos compatible. El segon, la rendibilitat de transportar el residu, que suposa deshidratar-lo per fer-ho manejable. Tots aquests problemes s'han solucionat. S'estima que l'estalvi en la gestió se situa entre els 10.000 euros i els 13.000 euros mensuals.

Un altre dels avantatges d'aquesta forma de tractar els fangs és la reducció en un 40% del seu volum gràcies a la generació de biogàs. En un futur pròxim, la infraestructura de tractament de fangs ho aprofitarà per generar energia elèctrica. Amb l'aportació de fang de totes les depuradores comarcals, s'estima que l'aprofitament d'aquest combustible permetrà cobrir fins al 100% de les necessitats energètiques de la depuradora.


El tractament anaeròbic mitjançant l'ús de microorganismes permet reutilitzar els fangs per a activitats agrícoles

Experiència per minimitzar l'impacte ambiental

L'administració actuant a la planta d'Optimització de Fangs de l'EDAR de l'Alt Maresme Nord és el Consell Comarcal del Maresme, que va adjudicar la seva gestió a Simmar, una empresa en l'accionariat de la qual participa el propi Consell, amb un 20% del capital, al costat de altres companyies del sector, entre les quals destaquen Sorea, Rubatec i Aigües de Mataró.

Més enllà de la seva participació en l'accionariat de Simmar, les empreses que formen part de la mateixa aporten el seu coneixement. És el cas de Sorea, entitat que gestiona diverses estacions depuradores a Catalunya, on sotmet l'aigua a una sèrie de processos destinats a restituir la seva qualitat abans de retornar-la al medi ambient en les millors condicions. L'empresa aplica a la planta d'optimització de fangs la seva experiència en la gestió del fang resultant com a subproducte de la depuració de l'aigua per eliminar-lo i donar-li nous usos que en permetin la valorització i reutilització, a partir de l'aplicació de tecnologies que garanteixin un mínim impacte ambiental.Els fangs són deshidratats per permetre el seu maneig i posterior transport

Una solució sostenible

La legislació ambiental vigent a Espanya obliga a l'estabilització dels fangs de manera que es redueixi el seu poder de fermentació, que impossibilita el seu ús agrícola sense rebre un tractament previ, que pot realitzar-se per via biològica, química, tèrmica, o mitjançant el simple emmagatzematge a llarg termini.

El tractament anaeròbic dels fangs destaca com la solució més sostenible, tant des del punt de vista mediambiental com econòmic per la seva capacitat de reduir la producció de fangs, ja que una part es converteix de forma natural en biogàs, un recurs que pot ser valoritzat energèticament.

El cost associat a la seva gestió és menor que el que presenten altres solucions, ja que a una millor valorització dels fangs resultants s'ha d'afegir una reducció de la petjada de carboni, és a dir, de les emissions de gasos que produeixen l'efecte hivernacle, en les operacions de condicionament i gestió dels fangs.