Dia mundial del vàter

Durant els processos de producció, moltes empreses poden arribar a consumir fins a 1.500 m3 d'aigua al dia. En aquests processos, la majoria d'instal·lacions utilitzen de manera innecessària aigua potable, quan en tindrien prou amb aigua residual regenerada. Aquest malbaratament d'aigua de xarxa, acompanyat del fet que a Europa l'escassetat i la sequera creixen cada cop més afectant almenys a l'11% de la població, demostra la necessitat d'un canvi profund en el subministrament d'aigua a la indústria.

EN FAVOR DE LA PETJADA HÍDRICA

A Europa, les empreses consumeixen la quantitat de 34 milions de m3 d'aigua a l'any, fet que representa el 18% del consum total. Segons els indicadors europeus, Espanya és l'estat de la UE amb major potencial en la reutilització d'aigües regenerades en la indústria. Així i tot, segons les últimes dades oficials de 2004, la indústria espanyola només utilitza el 0,7% de l'aigua depurada. Es tracta d'una dada poc encoratjadora si s'observa que al país es reutilitzen aproximadament el 12% de les aigües residuals.

Mitjançant l'ús d'aigua regenerada, les indústries podrien reduir entre el 97% i el 98% la seva petjada hídrica. Segons Cetaqua, l'aigua de xarxa emprada en diversos usos industrials podria ser substituïda per aigua regenerada; l'aigua afinada és capaç de presentar de manera sostinguda la qualitat necessària per als usos finals segons el sector industrial en el qual s'utilitzi.

0,7 % d'indústries espanyoles utilitzen aigua depurada
98 % menys de petjada hídrica aconseguirien les empreses per reutilitzar aigua regenerada

BENEFICI PER A L'ECONOMIA

L'ús d'aigües tractades a la indústria és una alternativa beneficiosa per al medi ambient i l'escassetat hídrica, però també ho és per a l'economia de les empreses. La substitució d'aigua de xarxa per aigua regenerada afinada representaria uns estalvis d'entre el 27 % i el 50 % en funció del seu ús final. Dins d'aquest estalvi, es comptabilitzen també els costos d'adaptació per a les empreses, com per exemple la infraestructura d'afinament de l'aigua regenerada i els processos operatius.

L'aigua regenerada representaria un estalvi econòmic per a les indústries de fins al 50 %

L'ús d'aquest tipus d'aigües suposa també una alternativa estratègica davant episodis de sequera o contaminació d'aqüífers. Es converteix en una garantia a llarg termini que la producció de les indústries no serà interrompuda. A més, l'ús d'aquest tipus d'iniciatives en la indústria suposa una millora per a la societat i l'entorn –per exemple, per la millora de l'estat dels ecosistemes– i, per tant, s'incrementa el valor de l'activitat productiva a escala social i institucional. La indústria aconsegueix un major compromís de responsabilitat social i amb el medi ambient.

UN CAS D' ÈXIT

Per demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de regenerar aigües municipals per a usos industrials, va néixer Life Wire. Impulsat a través del Centre Tecnològic de l'Aigua, Cetaqua, el projecte europeu ha destinat 1,7 milions d'euros per fomentar la reutilització de l'aigua regenerada en la indústria. "Amb el projecte Life Wire hem pogut comprovar com seria factible reutilitzar l'aigua regenerada per a tots els nostres usos industrials i, per tant, reduir el consum d'aigua potable en les nostres instal·lacions", assegura Andrea Ayuso, responsable tècnica de Tacsa, una de les tres empreses pilot amb les quals s'ha provat el projecte, en declaracions a la pàgina web de Life Wire (www.life-wire.eu). I és que les tres indústries que es van subscriure a aquesta iniciativa –Tacsa, Tradebe i Archroma– van assegurar que mitjançant Life Wire aconseguirien reduir massivament el consum propi d'aigües convencionals. Tradebe, que ofereix serveis mediambientals mitjançant el tractament i el reciclatge de residus, gestiona més de 800 tones de deixalles diàries, fet que suposa per a l'empresa un consum de 350 m3 al dia d'aigua de xarxa. "Durant el projecte hem pogut comprovar que tirant de les solucions que proposa Life Wire seria possible reemplaçar fins a un 90 % el consum d'aigua de xarxa", explica la seva Tècnica en R+D, Claudia Gómez.Aigua regenerada per a reutilització industrial

El principal objectiu de Life Wire és desenvolupar i demostrar la viabilitat d'un sistema de tractament d'aigües que permeti la seva reutilització final en la indústria química, la de gestió de residus líquids o la galvanització. "Després de provar diferents combinacions tecnològiques en prototips semiindustrials, arribem a la conclusió que les millors tècniques per a l'afinament de l'aigua regenerada tant en l'estudi de Tradebe, Tacsa i Archroma, són la ultrafiltració més osmosi inversa o els materials nanoestructurats més osmosi inversa", assegura Xavier Bernat Camí, director tècnic de Cetaqua. Mitjançant aquestes tècniques, és possible satisfer els estàndards de qualitat microbiològica i química dels fluxos que les indústries van seleccionar amb potencial de ser satisfets amb aigua regenerada afinada en comptes d'amb aigua procedent de recursos hídrics convencionals.